دسته: مقالات

مقالات کرایو ویال چیست

کرایو ویال چیست

مقالات استریلیزاسیون چیست ؟

استریلیزاسیون چیست ؟

مقالات سل یا کووت چیست ؟

سل یا کووت چیست ؟

مقالات فیلتر سرسرنگی (Syringe Filter)

فیلتر سرسرنگی (Syringe Filter)

مقالات پلیت میکروتیتر (پلیت الایزا) یا میکروپلیت

پلیت میکروتیتر (پلیت الایزا) یا میکروپلیت

مقالات کشت سلولی چیست؟

کشت سلولی چیست؟

مقالات سرسمپلر یا نوک سمپلر ( تیپ ) چیست؟

سرسمپلر یا نوک سمپلر ( تیپ ) چیست؟

مقالات کاپ های نمونه ( سمپل کاپ آزمایشگاهی )

کاپ های نمونه ( سمپل کاپ آزمایشگاهی )

مقالات جعبه دستکش فلزی (دیسپنسر دستکش)

جعبه دستکش فلزی (دیسپنسر دستکش)

مقالات لوله فالکون (فالکن) یا لوله سانتریفیوژ چیست؟

لوله فالکون (فالکن) یا لوله سانتریفیوژ چیست؟