تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما

چسب پاتولوژی

چسب پاتولوژی یا چسب سیتولوژی

چسب پاتولوژی یا چسب سیتولوژی همان چسب انتلان جهت چسباندن لامل روی لام کاربرد دارد .

این چسب مزایای زیادی دارد از جمله :

محفوظ ماندن بافت تهیه شده

جلوگیری از آسیب رسیدن به میکروسکوپ

افزایش ماندگاری نمونه

و….

چسب انتلان مرک میلیپور و چسب سیتولوژی فلزی از پرکاربردترین آنها میباشد .

Showing all 2 products