تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما

دستگاه های آزمایشگاهی

دستگاه های آزمایشگاهی

دستگاه های آزمایشگاهی پزشکی توسط شرکت های مختلفی من جمله آیکا ، بنچ مارک ، آریا ایت ، مترو ، شل لب ، ساتریوس و … میباشد.

این دستگاه ها شامل

انواع میکروسکوپ ها ، ترازوهای آزمایشگاهی ، اون و فور ، سانتریفیوژ ، انکوباتور ، همزن ، اسپکتوفوتومتر ، سمپلر های ثابت و متغیر ، اتوکلاو و استریلیزر و… میباشد.

Showing all 9 products