تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی طلایه طب آزما در راستای خدمات خود به آزمایشگاه های پزشکی تجهیزات مختلف را تعمیر مینماید .

تعمیر اتوآنالایزر RA1000

تعمیر هود لامینار

تعمیر سانتریفیوژ

تعمیر هات پلیت

تعمیر دستگاه آب مقطر گیری

تعمیر دستگاه اتوکلاو

تعمیر دستگاه فور

تعمیر دستگاه بن ماری

تعمیر میکروسکوپ

تعمیر روتاتور

تعمیر دستگاه میکسر و ….